PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2018

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2018 KLO 9.00

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2018

– Liikevaihto oli 142,1 (129,9) miljoonaa euroa.

– Liiketulos oli 17,1 (14,3) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 12,0 (11,0).

– Tulos ennen veroja oli 15,4 (14,5) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan rahavirta oli 19,3 (-5,4) miljoonaa euroa.

– Osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,40) euroa.

– Omavaraisuusaste oli 53,2 (52,4) prosenttia.

– Tilauskanta oli 173,8 (118,6) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Ensimmäinen neljännes oli erittäin vahva ja PONSSE metsäkoneiden kysyntä oli hyvällä tasolla kaikilla markkina-alueillamme. Kuluneen neljänneksen tilausvirta oli erinomainen ja euromääräinen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 173,8 (118,6) miljoonaa euroa.

Ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 142,1 (129,9) miljoonaa euroa. Kasvua liikevaihdossa vertailukauteen nähden oli 9,4 prosenttia. Huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi erinomaisesti ja vaihtokoneiden liikevaihto oli samalla tasolla kuin vertailukautena. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 73,9 (72,1) prosenttia.

Liikevoitto kuluneella neljänneksellä oli 17,1 (14,3) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 19,2 prosenttia. Katsauskauden liiketulosprosentti oli 12,0 (11,0). Rahavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä erinomainen 19,3 (-5,4) miljoonaa euroa. Yhtiön käyttöpääoma oli hyvin hallinnassa, mikä näkyi vahvassa rahavirrassa hyvän liiketuloksen ohella.

Vieremän tehtaan investointi eteni aikataulussa. Kuluneen neljänneksen aikana otimme onnistuneesti käyttöön uuden varastojärjestelmän. Varastoautomaation ja materiaalivirtauksen kehittäminen jatkuu samalla kun tehtaan kokoonpanolinjojen rakentaminen aloitetaan uudessa tehdasympäristössä. Uusi kokoonpanotehdas otetaan käyttöön kesälomien jälkeen.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 142,1 (129,9) miljoonaa euroa, joka on 9,4 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 73,9 (72,1) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 41,3 (47,0) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 20,2 (19,0) prosenttia, Venäjä ja Aasia 19,5 (15,8) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 18,0 (17,8) prosenttia sekä muut maat 1,0 (0,4) prosenttia.

TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 17,1 (14,3) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 12,0 (11,0) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 25,3 (27,6) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 20,3 (18,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 12,8 (11,1) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -1,7 (0,1) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -0,7 (0,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 11,7 (11,2) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,42 (0,40) euroa.

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 362,3 (313,7) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 132,1 (128,6) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 35,8 (40,4) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 54,7 (22,3) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 186,7 (161,3) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 177,2 (150,1) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 67,8 (57,9) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 0 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 84,0 (94,9) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 13,0 (35,4) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 6,9 (22,0) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 53,2 (52,4) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 19,3 (-5,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -6,5 (-8,2) miljoonaa euroa.

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 192,7 (126,7) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 173,8 (118,6) miljoonaa euroa.

JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö OOO Ocean Safety Center, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.

TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 4,0 (3,3) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 0,9 (0,8) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 6,5 (8,3) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.

JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska),
Jussi Hentunen (Viro, Latvia ja Liettua) ja
Sigurd Skotte (Norja).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Dean Robson (Iso-Britannia),
Gary Glendinning (Irlanti, Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Jussi Hentunen (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Marko Mattila (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 573 (1 459) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 589 (1 463) henkilöä.

OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.3.2018 oli 468 357 kappaletta, joka on 1,7 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 12,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 24,15 euroa osakkeelta ja ylin 28,85 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 28,65 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 802,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 33 092 omaa osaketta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 9.4.2018.

HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.

LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskit toimittajaverkostossa voivat aiheuttaa häiriöitä materiaalisaatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana.

Investointimme suuntautuvat toimitusketjun ja varaosalogistiikan palvelutason ja kapasiteetin kehittämiseen sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti aikataulussaan. Tehdasinvestointi liittyy Vieremän tehtaan turvallisuuden, tuottavuuden, tuotelaadun ja joustavuuden kehittämiseen. Uuden tehtaan ylösajo tapahtuu vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Laajennuksen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitua suunnitellusti 2018 toisella vuosipuoliskolla.

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

Share this post