IIROC Trading Halt / Suspension de la negociation par l'OCRCVM – SDZ